Pelottelu tuulivoimalla jatkuu

Eero Nenonen maalaili kauhukuvia tuulivoimaloista Oriveden Sanomissa 13.1.2021:

”Varjojen välkkyminen ajaa ihmiset hulluiksi, vaikka he pitävät verhot kiinni ja kaihtimet alhaalla, on kuin joku laittaisi kokoajan valot pois ja päälle”.

Lue Eero Nenosen mielipide: Metsän toisella puolen

Amerikkalaisten tutkimusten mukaan varjovälke ei aiheuta terveydellistä riskiä:

”Shadow Flicker Is Not A Health Concern

In 2012, the Massachusetts Department of Environmental Protection, in collaboration with the Massachusetts Department of Public Health, commissioned a study that included a panel of independent experts to identify any documented or potential health impacts that may be associated with exposure to wind turbines. The panel of experts concluded that there is no scientific evidence to suggest that shadow flicker negatively effects health.”

Häiritseväksi se voidaan tietysti kokea. Niinpä tuulivoimalan rakentaminen edellyttää välkeselvityksen tekemistä.

Ympäristöhallinnon ohjeen OH 5/2016 mukaan Suomessa vaikutuksia verrataan muiden maiden ohjearvoihin. Saksassa ja Ruotsissa on tuulivoimapuistojen viereiselle asutukselle annettu suositusarvo maksimissaan kahdeksan tuntia välkettä vuodessa (nk. ”real case” eli todellinen tilanne, jossa huomioidaan auringonpaisteajat ja tuuliolosuhteet).

Lisäksi Saksassa ja Ruotsissa on annettu suositusarvo 30 minuuttia päivässä sekä 30 tuntia vuodessa niin kutsutussa ”worst-case” -eli teoreettisessa maksimitilanteessa. Näitä raja-arvoja sovelletaan yleisesti myös Suomessa.

Välkkeen määrä riippuu sääolosuhteista siten, että esimerkiksi pilvisellä säällä välkettä ei esiinny. Kesällä välkevaikutukset ovat laajimmillaan aamuisin ja iltaisin, kun aurinko on matalalla. Talvisin välkettä voidaan havaita laajemmalla alueella myös päivällä.

Etäisyyden kasvaessa tuulivoimalan ja tarkastelupisteen välissä, välkkeen vaikutus pienenee. Kun tuulivoimala ei pyöri, välkettä ei esiinny.

Välkevaikutus riippuu myös tuulen suunnasta eli roottorin kulmasta havainnointipisteeseen nähden.  Se voi tuulivoimalan koosta, sijainnista ja auringon kulmasta riippuen ulottua jopa 1–3 kilometrin päähän tuulivoimalasta.

Alueella kasvava puusto vähentää välkkeen häiritsevyyttä. Kohtuuttoman haitan välttämiseksi voimalat voidaan pysäyttää automaattisesti vallitsevien sääolosuhteiden mukaisesti, kun välkettä uhkaa muodostua herkälle alueelle.

Nenonen kirjoittaa myös:

”Paljon puhuttua infra-ääntä… on tutkittu paljon. Se on todettu kiistattomasti hyvin haitalliseksi ihmisten terveydelle.”

Viime vuonna valmistui VTT:n monitieteellinen tutkimus tuulivoiman infraäänen terveysvaikutuksista.  Tässä tutkimuksen tuloksia Ylen huhtikuisen uutisen mukaan:

”Tutkimuksen päähavainto on se, että infraääntä ei havaittu kuuntelukokeissa. Infraääni ei myöskään aiheuttanut mitattavia fysiologisia reaktioita. Tutkimuksen vastuullinen johtaja Panu Maijala Teknologian tutkimuslaitos VTT:stä arvioi, että tulokset ovat helpotus tuulivoima-alalle.

– Se, että infraääni ei aiheuta terveyshaittoja, on varmasti kaikille alan toimijoille ja tuulivoimaoperaattoreille se keskeisin havainto, Maijala sanoo.

Tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä pitää tutkimusta merkittävänä, sillä tuulivoimatuotannon terveysvaikutukset ovat puhuttaneet kansalaisia.

– Totesimme heti alkuvaiheessa, että tutkimuksen pitää täyttää luotettavuuden suhteen tiukatkin kriteerit, Pekkola sanoo.

Myös Maijala korostaa, että tutkimus on laaja, perusteellinen ja monitieteinen.

– Tämä on tehty äärimmäisen huolella ja meillä on ollut käytössä usean tieteenalan parhaat tutkijat, mitä tästä valtakunnasta löytyy.

Infraäänen vaikutusta ei tutkimuksessa pystytty havaitsemaan myöskään fysiologisissa mittauksissa.

Ihmiset, jotka kokivat saavansa tuulivoimaloiden infraäänestä oireita, eivät pystyneet aistimaan sitä tarkemmin kuin ihmiset, jotka eivät koe saavansa oireita. Heidän tahdosta riippumaton hermostonsa ei myöskään reagoinut infraääniin muita ihmisiä voimakkaammin.

Tutkimuksessa todetaankin, että oireilua voi selittää tuulivoimaloiden kokeminen häiritseväksi ja niiden pitäminen terveysriskinä, jolloin kyse olisi niin sanotusta nosebo-efektistä. Ihmiset saattavat myös tulkita sellaiset oireet ja sairaudet tuulivoimasta johtuviksi, jotka eivät todellisuudessa liity siihen.

Tutkimuksessa havaittiin, että infraäänen taso tuulivoimala-alueilla vastaa keskimäärin tavanomaisen kaupunkiympäristön infraäänitasoa.”

Nenonen toteea kirjoituksessaan myös näin:” Kuntalaisaloitetta tuulivoiman puolesta ei ollut eli kukaan ei ole puoltanut hanketta.”

Tällaisessa markkinataloudessa, jollaisessa Suomessakin elämme, yleensä yrityksillä tai yksityisillä ihmisillä on vapaus itsenäisesti päättää uusista investoinneista lainsäädännön rajaamissa puitteissa. Mikäli uusi hanke osoittautuu investointilaskelmissa kannattavaksi ja muutenkin toteuttamiskelpoiseksi, ei sen toteutukseen kuntalaisaloitteita tai viisivuotissuunnitelmia kaivata.

Joskus kuitenkin äänekäs vähemmistö, esimerkiksi 7 prosenttia kuntalaisista, saattaa painostuksellaan saada yrityksen perääntymään suunnitelmistaan investoida kunnan alueelle tai enemmistön taipumaan tahtoonsa. Silloin kunta ei saa huomattavaa kiinteistöveron maksajaa eikä mahdollisesti muutamaa uuttaa työpaikkaa.

Toivokaamme, ettei Orivesi saa tällaista Eipäveden mainetta yritysmaailmassa.

Mielipiteessään Nenonen tuo myös ilmi: ”Oriveden kaupunginvaltuusto …on otettava päätöksissään huomioon asukkaiden tahto oman elinympäristönsä suhteen ja turvattava jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön koskien sekä nykyistä että tulevia sukupolvia.”

Tuulivoima on saasteeton ja uusiutuva sähköenergian tuotantomuoto. Sen avulla voidaan valmistaa myös ns. vihreää eli puhdasta vetyä elektrolyysereissä.  Kun vety yhdistetään hiilidioksidiin, fossiilisia raaka- ja polttoaineita voi korvata melkein millä tahansa teollisuudenalalla ja liikenteessä.

Lappeenrannan yliopiston professori Jarmo Partasen mukaan (Tekniikka&Talous 16.10.2020) vihreä vety on ratkaisu hiilineutraaliuteen.  Sen käyttöön siirrytään globaalisti Suomi mukaan lukien. Suomessa tarvitaan tästä syytä tuhansia tuulivoimaloita ja elektrolyysereitä.

Kyllä Orivedellekin on mahduttava tuulivoimaloita tuuliolosuhteiltaan sopiviin paikkoihin. Pelkästään itsekkäistä syistä meillä ei ole oikeutta siirtää yhteistä vastuuta uusiutuvien energiamuotojen kehittämisestä muiden kuntien harteille tai tuleville sukupolville.

Veli-Matti Vanhanen

Leave a Comment