Kunnanhallitus katsoi suunnittelutarveratkaisun riittävän Salokunnan aurinkovoimalalle, joten lähinaapurin oikaisuvaatimus hylättiin, yksi jäsen eri mieltä

Suunniteltu Salokunnan aurinkovoimala sijoittuisi kolmeen osaan jakaantuvalle alueelle, Honkavuoren koillis- ja itäpuolelle. Kartta: Juupajoen kunta

Juupajoen kunta sai tammikuussa oikaisuvaatimuksen Salokuntaan kaavaillun aurinkovoimalan suunnittelutarveratkaisun hylkäämiseksi. Sitä vaati lähimpänä aiottua aurinkovoimalaa asuva naapuri.

Tammikuun kokouksessaan kunnanhallitus jätti asian pöydälle vastineiden tarkentamiseksi, ja 5. helmikuuta pidetyn lyhyen Teams-kokouksen päätöksellä se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Jo tuohon kokoukseen oli esittelytekstiin kirjattu kunnan näkemyksiä hakijan perusteluihin, ja esittelytekstiä lavennettiin vielä ennen päätöksentekoa.

Kunnanhallituksen 12. helmikuuta pidetyn kokouksen esittelytekstissä hakijan hylkäysperusteet oli käsitelty kohta kohdalta ja niiden pohjalta kunnanhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Yksi jäsen tosin jätti hylkäyspäätöksestä eriävän mielipiteen.

Suunnittelutarveratkaisun kumoamista hakija vaati, koska hänen mielestään hanke on vastoin maakuntakaavaa eikä sovellu ympäristöön ja maisemaan. Lisäksi hänen mielestään tähänastiset selvitykset sitä varten ovat puutteelliset. Aurinkovoimala myös aiheuttaa päätöksen hylkäämistä vaatineen mukaan lähistön maanomistajille kohtuutonta haittaa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut kiistettiin

Kunta lupaviranomaisena totesi, että oikaisuvaatimuksen kohteena oleva aurinkovoimalalle harkittu alue on maakuntakaavassa merkitsemätöntä, niin sanottua valkoista aluetta, koska siellä ei ole valtakunnallisella tai maakunnallisella tasolla aurinkovoiman energiantuotannon ohjaamistarvetta. Voimassa oleva Pirkanmaan maakuntakaava ei muutenkaan ohjaa aurinkoenergiatuotannon sijoittelua.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue on lähtökohtaisesti ravinnontuotannon ja metsätalouden tuotantoaluetta, mutta esittelytekstin mukaan aurinkovoimapaneeleiden sijoittaminen väliaikaisesti, käytännössä noin 30 vuodeksi näille alueille ei ole ristiriidassa maa- ja metsätalouden kanssa eikä estä alueen käyttöä myöhemmin tähän tarkoitukseen.

Selvitysten riittävyydestä taas viitataan ely-keskusten linjaukseen siitä, etteivät tällaiset hankkeet vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), joten nyt laaditut luontoselvitykset riittävät. Matalat rakenteet eivät näy kaukomaisemassa kuten esimerkiksi tuulivoimalat. Toiminnan päätyttyä paneelien poistaminen käy helposti ja pellot saadaan tarvittaessa takaisin viljelykäyttöön, tekstissä mainitaan.

Luontoselvityksistä kunta toteaa, että hanke sijoittuu pääosin pellolle ja puustosta hakatuille entisille metsäalueille, joissa ei selvitysten perusteella ole erityisiä luontoarvoja. Rakennettavalla alueella ei ole myöskään todettu sijaitsevan sellaista puustoa, joka voisi soveltua liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Hankkeen ei ole arvioitu vaarantavan myöskään vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista.

Kunnan mukaan suunnittelutarveratkaisun myöntämisestä ei aiheudu naapurikiinteistöille kohtuutonta haittaa, eikä hanke estä valittajaa harjoittamasta omaa elinkeinoaan ja maataloutta maillaan, eikä se alenna niiden arvoa tai haittaa kulkuyhteyksiä.

Kunnanhallituksessa vain yksi jäsen eri mieltä

Kunnan perusteluissa hylkäyspäätöksen pohjaksi otetaan kantaa vain niihin vaatimuksen tekijän argumentteihin, jotka koskevat suunnittelutarveratkaisulla ratkaistavia asioita.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva suunnittelutarveratkaisu on kaavoitusmenettelyä kevyempi tapa ottaa kantaa rakentamiseen alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Suunnittelutarveratkaisu on osa rakennusluvan myöntämismenettelyä, ja sen käytöstä kaavoituksen sijasta on päättänyt kunnan tekninen johtaja.

Kunnanhallituksen jäsenistä Markus Tasanen (ps) esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään, koska asiaa on valmisteltu asian ollessa pöydällä. Hänen esitystään ei kannatettu, joten se raukesi. Tasanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Esittelijänä kunnanhallituksessa toimiva kunnanjohtaja Riku Siren ei ota kantaa Tasasen perusteluun. Hän muistuttaa kuitenkin, että pöydälle jätettyä asiaa pitää käsitellä sellaisena kuin se on pöydälle jätetty. Siksi tarvittiin ylimääräinen kokous, jossa asia palautettiin valmisteluun, jotta oikaisuvaatimuksen hylkäysesitykseen voitiin kirjoittaa tarkemmat perustelut.

– Tämä oli pieni prosessimoka, joka näin tuli korjattua, Siren lisää.

Oikaisuvaatimuksen saanut myös rakennus- ja ympäristölautakunta

Siren korostaa, että vaikka aurinkovoimalahanke on mittakaavaltaan iso ja merkittävä, ei se kuitenkaan ole kunnan kannalta niin monimutkainen kuin ensinäkemältä näyttää. Kunta on tässä vain lupaviranomainen, eikä luvan myöntämisessä ole mitään erityistä juridiikkaa vaativaa. Siksi ei tällä asialla ole kunnan puolelta tarvinnut juristeja vaivata.

– Kyseinen paikka soveltuu kunnan mielestä aurinkovoimalan rakentamiseen. Kunnalla on harkintavalta päättää maankäyttöviranomaisena tästä. Mitä tulee selvityksiin, ely-keskus on katsonut, ettei YVA-menettelyä tarvita, koska ympäristövaikutukset tällaisessa hankkeessa eivät ole niin laajoja, Siren sanoo.

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty hyvinkin pieniä yksityiskohtia hankkeeseen liittyen, mutta Sirenin mukaan periaatteena on, että kunta käsittelee lupa-asiat ja yksityiskohdat jäävät ratkaistavaksi hankkeen toimijan ja voimalan naapurien kesken.

Tekninen johtaja Pekka Maasilta poistui pykälän käsittelyn ajaksi kokouksista, koska kohteena oli hänen päätöksensä suunnittelutarveratkaisusta. Kunnanhallituksen jäsen Jutta Kaarema jääväsi itsensä muuten.

Seuraavaksi oikaisuvaatimus tulee käsiteltäväksi ensi viikon torstaina rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Maasilta on myöntänyt aurinkovoimalalle rakennusluvan, ja lautakunta käsittelee luvasta tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Suunnittelutarveratkaisusta ja rakennusluvasta on tehty yhteinen oikaisuvaatimus samoin perustein, joten lautakunnan esityslistalla oikaisuvaatimuksen hylkäysesitystä on perusteltu kunnanhallituksessa jo käytetyin argumentein.

Leave a Comment