Oriveden rantaosayleiskaava pysyy voimassa – hallinto-oikeuden mukaan valtuuston päätös oli lainmukainen

Oriveden kaupunginvaltuusto
Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi rantaosayleiskaavaan kesäkuussa 2020. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Nyt hallinto-oikeus on ratkaissut asian ja todennut, että kaava ei ole lainvastainen lukuun ottamatta yhtä emätilaa koskevaa merkintää. Arkistokuva: Juha Jäntti

Oriveden rantaosayleiskaava pysyy voimassa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on todennut, että Oriveden kaupunginvaltuuston kesällä 2020 hyväksymä rantaosayleiskaava on lainmukainen. Hallinto-oikeus on antanut päätöksensä 22. joulukuuta.

Lue myös: Kymmenen vuoden valmistelutyö sai Orivedellä yhden päätepisteen

Rantaosayleiskaavasta tehtiin hallinto-oikeuteen yhteensä 12 valitusta. Yksityisten maanomistajien lisäksi kaavasta valittivat Pirkanmaan maakuntamuseo, Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Pirkanmaan ely-keskus.

Hallinto-oikeus jätti käsittelemättä tai hylkäsi valitukset lukuun ottamatta yhden emätilan maa- ja metsätalousalueeseen liittyvää merkintää. Vaikka kaava oli tältä osin lainvastainen, toteaa hallinto-oikeus päätöksessään, että emätilan uutta rakennuspaikkaa koskeva asia on mahdollista ratkaista esimerkiksi poikkeamislupamenettelyssä.

Tutkimuksia ja selvityksiä on ollut riittävästi

Valituksissa kaavan hyväksymispäätöstä esitettiin kumottavaksi ja takaisin valmisteluun palautettavaksi muun muassa asian käsittelyssä tapahtuneiden menettelyvirheiden ja liian vähäisten tai vanhentuneiden luontoselvitysten vuoksi.

Lue myös: Koko rantaosayleiskaavalla on nyt Oriveden valtuuston hyväksyntä

Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että valituksissa esitettyjä menettelyvirheitä ei ole tapahtunut.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavaa varten on myös laadittu tarpeelliset luonnonympäristön ja maiseman sekä rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset. Kaavan toteutumisen vaikutuksia rantojen virkistyskäyttöön on myös arvioitu kaavaselostuksessa ja vaikutusarvioinnissa on selvitetty myös, miten arvoalueille sijoitettujen rakennuspaikkojen kohdalla kaavan vaatimukset täyttyvät.

– Kaavan hyväksymispäätöstä ei ole syytä kumota riittämättömiin tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valitusperusteiden johdosta, päätöksessä sanotaan.

Lainvastainen valtuuston päätös ei ole myöskään valituksissa esitettyjen rakennuspaikkojen määriin, rakennuspaikkakohtaiseen rakennusoikeuteen, siirtoihin tai vapaaseen rantaan liittyvillä perusteilla.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään myös, että pelkästään se, että valittajan käsityksen mukaan jokin toinen paikka soveltuisi rakentamiseen paremmin, ei tee kaavaratkaisua lainvastaiseksi.

Ely-keskus kiinnitti huomiota rakennusoikeuden määrään

Esimerkiksi Pirkanmaan ely-keskus vaati kaavan hyväksymispäätöstä kumottavaksi, koska sen mukaan kaavan sallima rakennusoikeuden määrä oli korkea.

Lue myös: Kymmenen vuoden työ ei päättynytkään – ely edellyttää, että Oriveden rantaosayleiskaavaehdotusta on muutettava

Erityisesti ely-keskus oli kiinnittänyt huomiota rantaosayleiskaavan päärakennuksen enimmäiskerrosalaan. Elyn mukaan kaavassa mainittu enimmäiskerrosala 240 neliötä tai 80 prosenttia rakennuspaikan kerrosalasta oli poikkeuksellisen korkea ja enemmän kuin mitä Pirkanmaan viimeaikaisissa rantaosayleiskaavoissa on sallittu.

Lue myös: Ely-keskus vaatii tonttikohtaisen rakennusoikeuden pienennystä, kaupunki on eri linjoilla

Elyn mukaan kaavaa laadittaessa ei myöskään ollut riittävästi selvitetty, miten rakennuspaikoille sallittu enimmäisrakennusoikeus vaikuttaa maisemaan ja erityisesti inventoituihin maisemallisesti arvokkaisiin alueisiin. Elyn mielestä vaikutukset voivat olla merkittäviä.

Valituksessaan ely otti myös esille, että omakotitaloa kooltaan ja varustetasoltaan vastaavilla rakennuksilla voidaan tavoitella mahdollisuutta ympärivuotiseen asumiseen.

Lue myös: Oriveden valtuusto pysyi aiemmassa kannassaan – se hyväksyi oikaisukehotuksesta tehdyn vastineen ja piti kaavapäätöksensä ennallaan

Hallinto-oikeuden päätöksessä kuitenkin todetaan, että rakennusoikeuden määrä on absoluuttisen enimmäisrakennusoikeuden eli 300 kerrosneliömetrin lisäksi sidottu kaavan yleismääräyksellä rakennuspaikan kokoon.

Tämän määräyksen mukaan rakennusten kerrosala saa olla korkeintaan 7 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta. Tällöin enimmäiskerrosala 300 neliötä on käytettävissä vasta noin 4 300 neliön rakennuspaikalla. Lisäksi asuinrakennuksen koko saa olla enintään 240 neliötä tai 80 prosenttia rakennusoikeudesta.

Rannan arvoja puolestaan suojaa se, että mitä suurempi rakennus on, sitä kauempana rantaviivasta sen pitää sijaita. Lisäksi kaavassa on annettu yleismääräys siitä, että rakennusten ja rannan välisellä alueella on säilytettävä tai istutettava riittävä suojapuusto.

– Kaavamerkintöjen ja -määräysten kokonaisuus on riittävä varmistamaan sen, että suurimmallakin kaavan sallimalla rakennusoikeudella kaavan mahdollistama rakentaminen sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön, hallinto-oikeuden päätöksessä sanotaan.

Hallinto-oikeus mainitsee myös, että kaavan lainmukaisuuden arvioinnin kannalta sillä ei ole mitään merkitystä, soveltuisiko rakennuspaikalle kaavan mukaan toteutettava loma-asunto mahdollisesti vakituiseen asumiseen.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. Siitä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Leave a Comment