Hallinto-oikeus on tehnyt päätöksensä – Mattilanniityn asemakaavasta tehty valitus on hylätty

Mattilanniitty
Mattilanniityn alue sijaitsee Uotilantien ja Hakamäentien välissä. Ilman valitusta alue saattaisi jo nyt näyttää erilaiselta, sillä lähellä keskustaa oleviin tontteihin kohdistui mukavasti kiinnostusta ennen kuin valitus laittoi alueen suunnitelmat jäihin. Kuva: Jaana Ala-Lahti

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt entisen Mattilanpellon, nykyisen Mattilanniityn asemakaavasta tehdyn valituksen. Päätös asiasta on annettu 2. joulukuuta.

Päätöksen mukaan luonnonympäristön vaaliminen ja erityisesti liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu on otettu kaavassa luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla huomioon.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että kaupungilla on itsehallintonsa puitteissa oikeus päättää siitä, millainen kaava alueelle laaditaan.

– Valtuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa ei voida kumota sillä perusteella, että valittajan käsityksen mukaan alueelle olisi tarkoituksenmukaisempaa laatia osin toisenlainen kaava. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen, hallinto-oikeuden päätöksessä sanotaan.

Kaava hyväksyyttin valtuustossa kesäkuussa 2020

Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi Mattilanpellon asemakaavan muutoksen ja korttelialueen sekä lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan kokouksessaan kesäkuussa 2020. Alueen tontit ehdittiin myös jo hinnoitella, mutta yksityishenkilön tekemän valituksen vuoksi tonttien myyntiä ei voitu aloittaa.

Mattilanniityn suunnittelualue sijaitsee Uotilantien ja Hakamäentien välillä. Kooltaan alue on noin yhdeksän hehtaaria ja se ulottuu Leppästenvuori-Paltanmäki ulkoilureitille asti. Alueesta on tarkoitus tulla pientaloalue, jonne sijoittuu yhteensä 37 tonttia.

Lue myös: Mattilanpellon ja Sukkavartaan kaavapäätökset sekä rantaosayleiskaava kirvoittivat yhteensä 13 valitusta

Valittajan mukaan kaavoitettu alue sijaitsi liito-oravan elinpiirillä. Valittaja vaati, että alueen asemakaavaa on muutettava, koska se ei huomioi tarpeeksi liito-oravan esiintymisalueiden suojelua. Hän vaati kaavaan tarkempia merkintöjä, joilla liito-oravan elinmahdollisuudet alueella olisi turvattu.

Oriveden kaupunki totesi omassa lausunnossaan, että asemakaava ei heikennä liito-oravan elinmahdollisuuksia ja että kaavassa on huomioitu liito-oravien elinympäristö laadittuun selvitykseen nojautuen. Kaupungin mukaan kaavan kortteli- ja katualueet eivät myöskään sijaitse liito-oravien lisääntymis- tai levähdyspaikoilla.

Lue myös: Kaupunki esittää Mattilanpellon kaavaa koskevan valituksen hylkäämistä

Valittaja oli myös antanut selvityksen, jossa hän muun muassa toteaa, että kaupungin kaavoitustoimi on tuottanut ainoastaan hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa varten uusia havainnollisempia karttadokumentteja. Näitä ei hänen mukaansa ollut kaava-aineistossa aiemmin mukana.

Valittajan mukaan kyseinen puuttellinen dokumentointi edustaa huonoa hallintotapaa. Lisäksi se on hänen mukaansa vaikuttanut kaavan sisältöön siten, että kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa siihen on heikentynyt.

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu on kaavassa huomioitu

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että karttatarkastelun perusteella vuoden 2016 liito-oravaselvityksessä rajattu liito-oravan elinpiirin ydinalue sijoittuu ainoastaan pieneltä osin kaava-aluelle sen länsiosassa. Kyseinen osa alueessa on merkitty kaavaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä alueena ja se on osoitettu lähivirkistysalueeksi.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavassa osoitetun ohjeellisen ulkoilureitin toteuttaminen lähivirkistysalueelle on myös mahdollista tehdä siten, ettei liito-oravan levähdys- tai lisääntymispaikkaa heikennetä tai hävitetä. Tämä on mahdollista muun muassa välttämällä puiden kaatamista. Liito-oravaselvitykseen merkityt arvioidut liito-oravan kulkuyhteydet elinpiirien välillä eivät puolestaan sijoitu asemakaavan alueelle.

Hallinto-oikeus toteaa myös, että kaavassa on osoitettu melko yhtenäinen, noin kolmen hehtaarin suuruinen lähivirkistysalue, jolle kaava-alueen muut liito-oravalle selvityksen mukaan soveltuvat alueet pääosin sijoittuvat.

– Luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin perusteella ehdottomasti kiellettyä on ainoastaan lajin lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen, eikä kielto yleisesti estä rakentamasta sellaisten alueiden läheisyyteen, joilla on tehty havaintoja liito-oravista tai alueille, jotka sopisivat liito-oravan elinympäristöksi, hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan.

Hallinto-oikeuden mukaan muiden liito-oravalle soveltuvien alueiden merkitseminen asemakaavakartalle ei ole ollut tarpeen lisääntymis- ja levähtämispaikan suojelemiseksi.

Menettelytapojen arviointi ei kuulunut asiaan

Kaavaratkaisu ei ole hallinto-oikeuden päätöksen mukaan lainvastainen myöskään sillä perusteella, että kaupunginhallituksen lausunnon liitteeksi on laadittu asiaa selventäviä karttoja.

– Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu ottaa kantaa hallintokantelun luonteisiin väitteisiin Oriveden kaupungin hallintotoiminnassaan yleisesti noudattamista menettelytavoista, päätöksessä mainitaan.

Lisäksi päätöksessä todetaan, että kaavaratkaisun lainmukaisuutta arvioitaessa sillä ei ole merkitystä, kuinka Oriveden kaupunki on menetellyt muiden hankkeiden yhteydessä.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen ainoastaan, jos korkein hallinto-oikeus myöntää siihen valitusluvan.

Leave a Comment