Koskitien patosillan alue tarvitsee ennakoitua isomman remontin – vesi on syövyttänyt tien pohjarakenteita

Koskitien toinen kaista on kaivettu auki painuman syiden selvittämiseksi. Kuva: Juha Jäntti

Korkeakosken voimalaitoksen kohdalla olevan sillan tierakenteita kunnostetaan. Työ liittyy Koskitien kevytväylän jatkon rakentamiseen, jonka yhteydessä Koskitien ajorata saa uuden päällysteen 58-tieltä Salen myymälälle asti.

Hankkeesta vastaa Pirkanmaan ely-keskus.

Sillan kohdalla on avattu voimalaitoksen puoleinen kaista muutaman metrin pituudelta ja noin metrin syvyyteen asti. Liikenne ohjataan toistaiseksi vain yhtä kaistaa pitkin, ja liikennöinti sujuu liikennevalojen ohjaamana.

– Ryhdyimme tutkimaan tien pohjarakenteita sen jälkeen kun havaitsimme, että runsaiden sateiden aikana kertyy vettä tielle ja tierakenteisiin. Tie on myös painunut alemmas voimalan puolelta. Hulevesiputkia on siellä poikki, ja ne on laitettava kuntoon, projektipäällikkö Jarkko Peurala kertoo.

Samalla todettiin, että tierakenteisiin on tihkunut vettä Tehtaanjärven puolella sijaitsevan padon kautta. Järven vedenpinta on noussut rankimpien sateiden myötä niin korkealle, että vesi on päässyt suojaseinämän yli tierakenteisiin.

Viime päivinä noussut vedenkorkeus todennäköisesti laskee muutaman päivän sisällä. Jatkossa on tärkeää huolehtia padon virtausta säätämällä siitä, että vesi ei nouse liian korkealle.

– Korjaamme tierakenteet sillan kohdalla sellaiseksi kuin niiden pitää olla. Kyseessä ei ole aivan tavallinen tierakennuskohde, mutta se on ihan normaaliin tapaan kunnostettavissa.

Voimalaitoksen padon puolelta on päässyt vettä tien pohjarakenteisiin ainakin tulvavesien aikaan. Kuva: Juha Jäntti

Veden korkeus tarkempaan seurantaan

Korkeakosken voimalan toiminnasta ja padosta vastaa Kosken Voima oy. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari J Saarinen toteaa, että vedenkorkeusongelma on tullut voimalan omistajien tietoon, ja asiaan on selkeä ratkaisu olemassa.

– Padossa ei ole mitään rakenteellista muutostarvetta, vaan tämä on yksinomaan valvontakysymys. Paikallinen huoltomiehemme avaa tulvatilanteissa padon tulvaluukkua, jotta veden pinta ei nouse liian korkealle.

Saarisen mukaan voimalayhtiöllä on nyt ensimmäistä kertaa selkeä tieto siitä, miten korkealle vesi saa nousta. Järven puolella tietä sijaitseva vedenpitävä suojaseinämä on maavallien sisällä. Seinämän korkeus selvisi nyt, kun tierakentaja on tutkinut silta-alueen tilannetta.

– Näin pienessä voimalassa ei ole automaatiota, joka reagoisi nopeasti esimerkiksi suurista sademääristä johtuviin veden korkeuden muutoksiin. Tilanne pysyy hallinnassa aiempaa tarkemmalla seurannalla. Nyt myös tiedämme, missä todellinen turvaraja menee.

Voimalan omistajat ovat peränneet ely-keskukselta korjausta tierakenteisiin. Pato ja silta sijaitsevat notkossa, johon tie laskeutuu molemmilta suunnilta. Hulevedet ovat kertyneet runsaiden sateiden aikana sillalle, koska hulevesiviemäröinti on Saarisen mukaan ollut riittämätön ja aiheuttanut tievallin reunan alasvalumista. Tämä on korjattu elokuussa asianmukaisesti ely-keskuksen toimesta.

Saarisen mielestä sadevesi on ollut vuosia ongelmana voimalan sillan kohdalla.

Peurala ei ole samaa mieltä siitä, että sadevesi olisi ilman muuta pääsyynä tierakenteen painumiseen. Ilmiön syitä selvitetään edelleen. Oleellinen kysymys on, miksi tie on painunut, ja miksi hulevesiputkia on mennyt poikki.

– Ulospäin näkyy se, että sadevedet seisovat joskus tiellä. Järvestä tuleva vesi voi kuitenkin olla tekemisissä sen kanssa, että tien pohjarakenteet ovat syöpyneet ja tiehen on tullut painumaa. Syitä voi siis olla muitakin kuin vain hulevesiongelma.

Peuralan mukaan patoturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat tulossa tarkastamaan Tehtaanjärven vedenkorkeustilanteen ja sen, missä rajoissa vedenkorkeuden pitää pysyä.

Tien Kenkämuseon puoleinen perger on korjattu. Kuva: Juha Jäntti

Leave a Comment