Hallinto-oikeus hylkäsi Sukkavartaan asemakaavasta tehdyn valituksen

Niemeläntien tasoristeys
Niemeläntien tasoristeys on tarkoitus korvata uudella Sukkavartaan tasoristeyksellä. Kuva: Juha Jäntti

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaavan hyväksymistä koskevan valituksen.

Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaavan muutoksen jo kesäkuun alussa vuonna 2020.

Valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen valitti Mika Taipalus. Valituksessaan Taipalus kyseenalaisti kaavoitushankkeeseen ryhtymisen pelkästään liikenneturvallisuuden vuoksi ja kaavassa ei hänen mukaansa ollut muun muassa välitetty arvokasta maisema-aluetta koskevista maakuntakaavamerkinnöistä.

Lisäksi Taipalus halusi hallinto-oikeuden tutkivan, onko kaavapäätös tehty asianmukaisesti, koska päätöksenteossa on ollut mukana esteellinen päättäjä. Tutkittavaksi asiaksi Taipalus nosti myös sen, voivatko kaavoitushankkeeet tulla vireille kaavoituskatsauksella, jota ei ole kunnan päätöselimissä hyväksytty.

Lue lisää: Kaupunki kiistää lausunnossaan hallinto-oikeudelle Sukkavartaan kaavavalituksen perustelut

Menettelyvirhettä ei ollut

Hallinto-oikeuden mukaan asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Hallinto-oikeus huomauttaa, että maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole säädetty siitä, miten kaavoituskatsaus on laadittava. Siten sillä ei ole kaavan vireilletulon lainmukaisuuden kannalta merkitystä, että kaavoituskatsausta ei ole viety mihinkään kaupungin toimielimeen hyväksyttäväksi.

Kaupunginvaltuuston päätös kaavan hyväksymisestä ei hallinto-oikeuden mukaan ole syntynyt väärässä järjestyksessä. Kun esteellisen päättäjän mukana olo on havaittu, on valtuusto palauttanut asian kaupunginhallitukselle ja hallitus on asettanut kaavan uudelleen nähtäväksi. Toukokuussa pitämässään kokouksessa hallitus on hyväksynyt vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja päättänyt esittää valtuustolle kaavan hyväskymistä.

Esteellinen henkilö ei ole osallistunut kaavaehdotuksen käsittelyyn näissä kokouksissa. Kun asiat on käsitelty uudelleen eikä esteellinen henkilö ole saadun selvityksen perusteella vaikuttanut kaavan sisältöön, ei valtuuston päätös ole hallinto-oikeuden mukaan syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Kaava ei ole lainvastainen

Hallinto-oikeuden mukaan Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaava ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen eikä sitä ole syytä kumota.

– Kunnalla on itsehallintonsa puitteissa oikeus päättää siitä, millainen kaava alueelle laaditaan. Valtuuston hyväksymää kaavaa ei voida kumota sillä perusteella, että valittajan käsityksen mukaan alueelle olisi tarkoituksenmukaisempaa laatia osin toisenlainen kaava, hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan.

Hallinto-oikeus katsoo, että kaava-alue muodostaa tarkoituksenmukaisen kaavoituksellisen kokonaisuuden ja kaavan rajaukselle on ollut hyväksyttävät liikenneturvallisuuteen liittyvät perustelut. Kaavaratkaisu myös perustuu sen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittäviin selvityksiin.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavaratkaisua ei voida pitää maakuntakaavan vastaisena ja kaava luo myös edellytykset turvalliselle liikenteen järjestämiselle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

– Saadun selvityksen mukaan Koulutien risteystä ei pystytä parantamaan nykyisellä paikallaan riittävän turvalliseksi. Kaavamuutos mahdollistaa vaarallisen tasoristeyksen korvaamisen uudella entistä turvallisemmalla tasoristeyksellä ja liikenneyhteyksien parantamisen Oripohjan eteläosasta keskustaan. Leveämpi tieyhteys mahdollistaa myös kevyen liikenteen järjestämistä entistä turvallisemmin, hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan.

Hallinto-oikeuden toimivalta ei yltä Väylävirastoon

Valituksessaan Taipalus halusi, että hallinto-oikeus tutkisi myös Väyläviraston toiminnan lainmukaisuuden.

Tätä vaatimusta hallinto-oikeus ei ottanut tutkittavakseen, koska Väylävirasto ei ole ollut kaava-asiassa päätöksen tekevä viranomainen eikä hallinto-oikeuden toimivaltaan kuulu yleinen Väyläviraston toiminnan lainmukaisuuden valvominen. Hallinto-oikeus ei myöskään nähnyt tarpeelliseksi pyytää Väylävirastolta lausuntoa kaavapäätöksestä tehdyn valituksen ratkaisemiseksi.

Hallinto-oikeus on antanut päätöksen 10. kesäkuuta. Oriveden kaupunki pyrki vauhdittamaan Sukkavartaan asemakaavamuutoksesta tehdyn valituksen käsittelyä  liikenneturvallisuuteen vedoten. Uusi kannanotto kiirehtimisestä lähettämisestä lähetettiin keväällä Oripohjassa tapahtuneen tasoristeysonnettomuuden  jälkeen.

Lue lisää: Kaupunki yrittää vauhdittaa Sukkavartaan kaavaa koskevan valituksen käsittelyä

Leave a Comment