Maakunnan tuulivoima-alueet selvitetään – kymmenen tuulimyllyn raja-arvo noussee keskusteluun

Pirkanmaan liitto tekee selvityksen maakunnan mahdollisista tuulivoima-alueista. Edellinen selvitys on tehty kymmenisen vuotta sitten. Kuva: Juha Jäntti

Pirkanmaan liitto tekee kartoituksen maakunnan mahdollisista tuulivoima-alueista. Ympäristöministeriö on myöntänyt 70 000 euroa tukea Tuulienergian mahdollisuudet maakuntakaavassa Pirkanmaalla -selvityshankkeelle.

Nykyinen Pirkanmaan maakuntakaava osoittaa mahdollisia sijoitusalueita tuulivoimapuistoille, jotka koostuvat vähintään kymmenestä tuulivoimalasta. Tämän kokoiset ja suuremmat puistot katsotaan teollisen luokan tuulivoimayksiköiksi.

Aiemmat selvitykset on tehty maakuntakaavaa varten kymmenisen vuotta sitten. Tuo tietous alkaa olla jo vanhentunutta, koska tuulivoimaloiden tekniikka on kehittynyt odotettua nopeammin.

– Viime vuosikymmenen alkupuolella rakennettiin tyypillisesti vielä alle 200 metrin korkuisia myllyjä. Nykyiset voimalat ulottuvat jo 250 metriin ja pian korkeammallekin. Tämä voi muuttaa näkymiä sopivien sijoituspaikkojen osalta merkittävästikin, suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen arvioi.

– Tekniikan kehitys voi tarkoittaa sitä, että jokin tähän asti lupaavaksi katsottu alue ei enää olekaan sellainen. Toisaalta kartalle voi nousta uusia vielä tunnistamattomia tuulivoima-alueita.

Ei turhaan kohteita kaavan valmisteluun

Selvitystyön ensimmäinen vaihe on jo aloitettu. Siinä tehdään tekninen tarkastelu, joka tunnistaa paikkatietojen ja tuuliaineiston pohjalta alustavasti mahdolliset tuulivoima-alueet.

Seuraavassa vaiheessa katsotaan, millaisia tavoitteita eri alueilla on tuulivoiman suhteen. Alueiden muut mahdolliset arvot ja käyttötarkoitukset otetaan tässä kohdin huomioon.

– Teemme jo selvityksen alkuvaiheessa näkymätarkasteluja ja tutkimme, onko tuulivoimaloilla vaikutuksia arvokkaisiin maisema-alueisiin. Voimalat ovat kaukomaisemassa kauas näkyviä elementtejä, Rissanen toteaa.

Kolmannessa vaiheessa selvityksen tekijät tuovat mahdolliset tuulivoimakohteet vuorovaikutteiseen keskusteluun kuntien ja kuntalaisten kanssa. Näin saadaan näkymä siitä, millaisia valmiuksia eri alueilla on ottaa vastaan tuulivoimaloita.

– Selvitämme nämä asiat mahdollisimman perusteellisesti jo hyvissä ajoin ennen maakuntakaavan työstämistä. Näin emme tuo suotta keskusteluun sellaisia kohteita, joiden kohdalla tuulivoima ei ole toteutuskelpoinen vaihtoehto.

Tuulivoimaselvitys tarvinnee aikaa noin puolitoista vuotta. Maakuntavaltuuston on tarkoitus aloittaa vaihekaavoitus, ja uusittu maakuntakaava on tällöin valmis 3–4 vuoden kuluttua.

Selvitys palvelee maakuntakaavan päivittämistä tuulivoiman suhteen ajan tasalle. Selvityksen tulokset näkyvät lopulta sellaisina tuulivoima-alueina, jotka ovat näkyvillä kaavassa tulevan päivityksen jälkeen.

Kymmenen voimalaa vai vähemmän?

Maakuntakaava ottaa kantaa vain teollisen mittakaavan tuulivoimapuistoihin. Käytetyn määritelmän mukaan vähintään kymmenen tuulivoimalan kokonaisuudet on sijoitettava maakuntakaavan osoittamille alueille.

– Maakuntakaavassa on ensisijainen tavoite keskittyä isoihin kokonaisuuksiin. Kuntatason hankekaavoitus on oma alueensa, johon selvityksemme ei suoranaisesti liity, Rissanen korostaa.

Jos maakuntakaava osoittaa jonkin maa-alueen mahdolliseksi tuulivoima-alueeksi, alueelle ei pidä kaavoittaa muuhun käyttöön. Tuulivoiman tulo ei voi olla vaatimus tällaiselle alueelle, mutta alueiden pitää olla vapaita mahdollisten tuulivoimahankkeiden toteuttamiseen.

Kun tekniikka kehittyy ja tuulivoimaloiden koko kasvaa, käytössä oleva kymmenen voimalan raja-arvo saattaa tulla keskusteluun selvitystyön myötä.

– Jos määritämme teollisen mittakaavan hankkeen voimaloiden lukumäärän perusteella, on ehkä mietittävä uudelleen, mikä on nykyaikana järkevä raja-arvo. Voi myös olla järkevämpää tehdä rajaus voimaloiden kokonaistehon perusteella. Näin tehdään ympäristövaikutusten arviointiprosessissa.

Tuulivoimalla katettiin vuonna 2019 seitsemän prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Muualla Euroopan unionin alueella osuus on keskimäärin 15 prosenttia.

Pirkanmaalla on tällä hetkellä viisi toiminnassa olevaa tuulivoimalaa. Suomeen suunnitellusta hankekapasiteetistä sijoittuu maakuntaan vain yksi prosentti.

Ympäristöministeriö myönsi tukea yhteensä 840 000 euroa kahdeksan kunnan ja yhdeksän maakunnan tuulivoimarakentamisen selvityksiin ja suunnitteluun. Avustuksilla toteutetaan hallitusohjelman kirjauksia tuulivoimarakentamisen edistämisestä

Leave a Comment