Eriävä näkemys villasukkakoordinaattorin valintaan

Oriveden Sanomien yleisönosastossa on viitattu ”paikallispoliitikkojen” näkemyksiin villasukkakoordinaattorin valinnassa. Siksi koen olevan tarpeen tuoda oma näkemykseni ilman paikallis- tai puoluepolitiikkaa lehden lukijoiden tietoon. Jätin alla olevan eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen asiaa koskeneeseen päätökseen.

Esitin kaupunginhallituksen kokouksessa 16.11.2020 palkattavaksi Jyrki Mattilaa villasukkakoordinaattoriksi. Esitykseni ei millään muotoa suuntautunut muita hakijoita vastaan. Esitykseni pohjautui siihen valmisteluun, jota kaupungin viranhaltijatyöryhmä oli ymmärtääkseni perusteellisesti tehnyt ja jonka pohjalta kaupunginjohtaja valintapäätökseen oli alun perin tehnyt.

En voinut enkä voi pitää oikeana sitä prosessia, joka kaupunginjohtajan valintapäätöksen jälkeen on asiassa tehty.

Kaupunginhallituksen otto-oikeuden käyttö on lain mukaista toimintaa. Tässä tapauksessa sen käyttämisestä päätettiin erikoislaatuisella tavalla, minkä olen 2.11.2020 kaupunginhallituksen asiaa koskevan päätöksen eriävässä mielipiteessäni tuonut julki.

Kaupunginhallituksella yhtenä otto-oikeuden käytön lähtökohtana oli nähdäkseni se, että kaupunginjohtajan päätöksestä oli tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen liitteeksi oli koottu aineistoa sosiaalisessa mediassa käydystä keskustelusta. Vaatimuksessa perusteltiin tällä sitä, että Mattila ei ole sopiva koordinaattorin tehtävään.

Tosiasiallisesti kaupunginhallituksen päätöksiin sekä otto-oikeuden käytössä että nyt tehdyssä valinnassa vaikutti sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja tietosuojavaltuutetun sen pohjalta tekemät tulkinnat kuitenkin kieltävät some-keskustelun käytön rekrytointitilanteessa.

Kaupunginhallitukselle tehdyssä asian esittelyssä ei ollut mukana hakijoiden välistä ominaisuusvertailua. Esittelyssä ei myöskään ollut mukana vertailua hakijoiden työkokemuksesta. Esittelyn sisältö ”Esityksen perusteena on hakijan soveltuva, riittävä työkokemus, koulutus ja haastatteluun perustuva henkilöarviointi sekä aiemman Leader-hankkeen hallinnoijalta saadut myönteiset taustatiedot (mm. yhteistyötaidot, oma-aloitteisuus ja kokemusta verkostomaisesta työskentelystä). Kokonaisarvioinnin perusteella restonomi Ulpu Aho katsotaan ansioituneimmaksi ja soveltuvimmaksi hanke koordinaattorin määräaikaisen työsuhteeseen” jättää muut hakijat eriarvoiseen asemaan sekä ominaisuuksien että työkokemuksen vertailun osalta.

Ymmärtääkseni Jyrki Mattilalla on tehtävään soveltuvaa työkokemusta huomattavasti enemmän kuin Ulpu Aholla. Ymmärtääkseni Mattila on myös tehnyt LEADER-hanketyötä, johon on sisältynyt väliraporttien ja niiden mukaisten maksatushakemusten tekeminen sekä loppuraportin tosiasiallinen kirjoittaminen ja loppumaksatushakemuksen valmistelu siihen saakka kuin hän työsuhteessaan on sen voinut tehdä (hankkeen jälkeen maksettujen viimeisten palkkakuittien sisällyttäminen maksatushakemukseen ei liene edes mahdollista).

Julkisessa hallinnossa valintapäätösten tulee perustua hakijoiden yhdenvertaiseen kohteluun. Valinnassa ei voida käyttää perusteena mielipiteen ilmaisua, mikä on jokaisen kansalaisen perustuslaillinen oikeus. Valintaa ei voida tehdä myöskään poliittisen painostuksen mukaisesti.

Kunnioitan syvästi alkuperäisen haastatteluryhmän tekemää työtä, jonka pohjalta kaupunginjohtaja valintapäätöksen hänelle kuuluvan delegointivallan mukaisesti teki.

Reijo Kahelin

kaupunginhallituksen jäsen

Leave a Comment