Mainosmyynnin ehdot

Oriveden Sanomat pyr­kii jul­kai­se­maan kaik­ki hy­väk­sy­tyt il­moi­tuk­set so­vit­tu­na jul­kai­su­päi­vä­nä. Oriveden Sanomat ei ole vas­tuus­sa ilmoituksen julkaisemisen vii­väs­tyk­ses­tä, mi­kä­li vii­väs­tys on ai­heu­tu­nut yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä (esim. häi­riös­tä ener­gian­tuotan­nos­sa, tietoteknisistä viruksista, la­kois­ta, rikkoutuneista koneista tai muis­ta tuo­tan­nol­li­sis­ta tai toi­min­nal­li­sis­ta syis­tä). Oriveden Sanomat ei ole vastuussa viivästyksestä myöskään, mikäli viivästys johtuu asiakkaan toimista (esim. asiak­kaan tai tämän nimeämän kolmannen tahon toimittama aineisto on puutteellinen tai mikäli aineisto on toimitettu lehdelle myöhässä).

Oriveden Sanomat ei vas­taa il­moi­tuk­seen jääneestä vir­hees­tä, jo­ka joh­tuu asiakkaalta saadusta vir­heel­li­ses­tä ai­neis­tos­ta tai epä­selväs­tä kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta. Oriveden Sanomat ei myöskään vastaa vir­hees­tä, jo­ka ilmenee ilmoitusvedoksessa, jonka asiakas on hyväksynyt. Oriveden Sanomat ei vas­taa vä­häi­ses­tä virheestä painossa tai taitossa, jo­ka ei hankaloita il­moi­tuk­sen ymmärtämistä ei­kä vä­hen­nä sen mai­no­sar­voa.

Mahdollisia virheitä koskevat huomautukset tulee toimittaa Oriveden Sanomat seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai aiotusta julkaisupäivästä.

Oriveden Sanomat ei vas­taa il­moi­tuk­sen vii­väs­tymi­sen tai virheen takia asiak­kaal­le aiheutuneista epä­suo­ris­ta tai vä­lil­li­sis­tä va­hin­gois­ta (esim. lii­ke­voi­ton me­ne­tys tai lii­ke­toi­min­nan häiriintyminen), ei­kä kol­man­nel­le osa­puo­lel­le aiheutuneesta va­hin­gos­ta.

Oriveden Sanomien vas­tuu ilmoituksia ja niiden julkaisua koskevista virheistä on aina enintään ilmoituksesta maksettu hinta.